QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Phòng Nghiên cứu Khoa học được thành lập tại Nhà cái uy tín - Dược Huế (lúc đó là trường Đại học Y Khoa Huế) sau ngày giải phóng miền Nam. Đến năm 1990, Phòng được đổi tên là Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học. Năm 1997, Phòng lại một lần nữa được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tháng 3 năm 2007, cùng với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, Phòng được đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế và được giữ nguyên tên gọi theo đề án tái cấu trúc của Trường năm 2020 (theo Quyết định 159/QĐ-ĐHH ngày 07/02/2020). 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Về trình độ cán bộ, Phòng có 02 Phó giáo sư, 01 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ và 07 cán bộ có trình độ đại học. Ngoài đội ngũ cán bộ cơ hữu, Phòng còn có mạng lưới trợ lý NCKH ở các khoa/ bộ môn và đội ngũ cộng tác viên đối ngoại là cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường.

Về cơ cấu tổ chức, ngoài hai mảng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng hiện tại cũng đang quản lý Tạp chí Y Dược học của Trường.

Giới thiệu về Tạp chí Y Dược học

Tạp chí Y Dược học thuộc Nhà cái uy tín - Dược, Đại học Huế được phép hoạt động báo chí theo giấy phép số 1720/GP-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2010 và được Bộ Khoa học - Công nghệ cấp mã số ISSN 1859-3836 theo Quyết định số 009/TTKHCN-ISSN ngày 22 tháng 03 năm 2011. Đây là một tạp chí mang bản sắc riêng và mang tính đặc thù nghề  nghiệp của Nhà cái uy tín - Dược nhằm mục đích phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và cập nhật thông tin về lĩnh vực y dược cho cán bộ y tế ở miền Trung, Tây Nguyên và cho cả nước.

Tạp chí Y Dược học được xuất bản 6 kỳ/ năm đối với số tiếng Việt và 1-2 kỳ/ năm đối với số tiếng Anh và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Với quy trình phản biện chặt chẽ, khoa học với sự tham gia của các phản biện là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực y dược trong và ngoài nước. Tạp chí Y Dược học Nhà cái uy tín - Dược, Đại học Huế đã được xếp vào danh mục các Tạp chí Khoa học được tính điểm công trình với số điểm là từ 0 - 1.0 điểm/ công trình đối với ngành Y học và 0 - 0,75 điểm/ công trình đối với ngành Dược học.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế là phòng chức năng trực thuộc trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác theo phân công, cụ thể là:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ; triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế; tổ chức, chỉ đạo, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về công tác Khoa học - Công nghệ - Tạp chí Y Dược học

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Nhà Trường cho từng giai đoạn và hàng năm.

- Quản lý, tổ chức, triển khai, giám sát và kiểm tra các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp; đề tài NCKH-CN liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài.

- Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện các chủ trương, chế độ và chính sách về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong Trường.

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đăng ký bản quyền, quản lý và khai thác các thông tin về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường, tham gia quản lý và giám sát hoạt động các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Làm đầu mối triển khai, cung cấp các minh chứng cho việc công nhận và bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với cán bộ, viên chức Trường theo chỉ đạo của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Bộ giáo Dục và Đào tạo và Đại học Huế.

- Làm đầu mối tổ chức, triển khai và giám sát hoạt động xét duyệt đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cho các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ.

- Quản lý và giám sát các hoạt động của doanh nghiệp khoa học công nghệ trong Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Tổ chức xuất bản Tạp chí Y Dược học; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước.

2.2. Về công tác Hợp tác quốc tế

- Làm đầu mối xây dựng chiến lược và kế hoạch hợp tác quốc tế của Nhà trường từng giai đoạn và hằng năm.

- Quản lý, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, các chương trình dự án hợp tác, hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, thủ tục đoàn ra, đoàn vào; kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác quốc tế của các đơn vị trong Nhà Trường; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ hợp tác quốc tế cho các đơn vị.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

- 1976 - 1989:    BS. Văn Học Tấn

- 1989 - 2001:    NGƯT.BS. Đoàn Văn Quýnh

- 2001 - 2003:    GS.TS.Huỳnh Văn Minh

- 2003 - 2007:    GS.TS. Trần Hữu Dàng

- 2007 - 2010:    PGS.TS. Lê Đình Khánh

- 2010 - 2015:    GS.TS. Trần Văn Huy

- 2015 - 2021:    PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

- 06/2021 đến nay: PGS.TS. Đặng Công Thuận

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG