QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) được thành lập theo Quyết định số 2494/QĐ-ĐHYD ngày 24/12/2014 của Hiệu trưởng Nhà cái uy tín Dược, Đại học Huế trên cơ sở chia tách Phòng Đào tạo đại học – Công tác sinh viên (cũ). Phòng CTSV là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các nội dung công tác sinh viên.

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-ĐHH ngày 07/02/2020 của Giám đốc Đại  học Huế về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Nhà cái uy tín Dược, Đại học Huế; Phòng Công tác sinh viên được đổi tên thành Phòng Chính trị và Công tác sinh viên theo Quyết định 237/QĐ-ĐHYD ngày 10/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Phụ trách

1

ThS. Ngô Văn Thắng

Phó trưởng phòng

2

BSCKI. Phạm Thị Tuyết

Chuyên viên

3

ThS. Đặng Thị Hòa

Chuyên viên

4

ThS. Tôn Nữ Quỳnh Như

Chuyên viên

5

ThS. Trương Việt Trình

Chuyên viên

6

CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

Chuyên viên

7

BS. Hoàng Ngọc Thanh

Chuyên viên

8

BS. Nguyễn Thị Ánh Hồng

Chuyên viên

9 CN. Bảo Thắng Chuyên viên

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, quản lý sinh viên; bao gồm việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch quản lý và giáo dục các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Đại học Huế.

2. Nhiệm vụ

Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và quản lý sinh viên theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, Quyết định số 909/QĐ/ĐHH ngày 03/08/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Huế đối với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

2.1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những luận điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào và rèn luyện của sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

- Theo dõi, xử lý các vấn đề về tư tưởng chính trị trong sinh viên.

- Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

- Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV” cho sinh viên vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học.

2.2. Công tác quản lý sinh viên

2.2.1. Công tác tổ chức hành chính

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp sinh viên; chỉ định Ban cán sự lớp sinh viên lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; tổ chức sơ kết lớp, đại hội lớp - bầu ban cán sự lớp (đối với sinh viên năm thứ hai trở đi); làm thẻ cho sinh viên.

- Giải quyết các thủ tục cho sinh viên nghỉ học, ngừng học, thôi học, tiếp nhận sinh viên vào học lại, cử sinh viên đi học tập, thực tập ngắn hạn ở nước ngoài. 

- Tổ chức hướng dẫn, tư vấn sinh viên vào ở nội trú.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của sinh viên.

- Phối hợp tổ chức cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho sinh viên.

2.2.2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại rèn luyện sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.

- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với sinh viên.

- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật, …) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

2.2.3. Công tác y tế, thể thao

- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào nhập học; tư vấn, chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

2.2.4. Thực hiện các chế độ, chính sách, hỗ trợ đối với sinh viên.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên.

- Tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

2.2.5. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

- Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho sinh viên.

2.2.6. Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Nhiệm kỳ

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

  2014 – 2019

  TS.BS. Nguyễn Văn Hùng

  ThS. Ngô Văn Thắng

  2020 – 02/2023

  ThS. Bùi Thị Nguyệt

  ThS. Ngô Văn Thắng