QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người nguyên là nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động đã từng giảng dạy và công tác qua các thời kỳ phát triển của Nhà cái uy tín Khoa Huế và nay là Nhà cái uy tín - Dược Huế, đã nghỉ hưu và gia nhập Hội. Là một Hội cơ sở trực tiếp của Trung ương Hội CGC Việt Nam, hoạt động theo điều lệ, chính cương và quy định của Trung ương Hội CGC Việt Nam. Hội CGC Nhà cái uy tín - Dược Huế đồng thời cũng là một đoàn thể quần chúng của Nhà trường đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quản lý, hỗ trợ trực tiếp của Ban giám hiệu, của Công đoàn cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các hội quần chúng khác trong Nhà trường.

Nhiệm vụ của Hội CGC nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng trí tuệ của Hội viên, tham gia góp ý, tư vấn, phản biện về các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và là một tổ chức hợp pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên, tạo điều kiện cho các Hội viên CGC Nhà trường tham gia các hoạt động giao lưu sinh hoạt văn thể mỹ, tham quan, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, giúp đỡ nhau về tinh thần và tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt pháp luật hiện hành của ngành giáo dục và y tế.


Hội CGC Trường ĐHYD Huế nhận cờ thi đua của BCH TW Hội CGC Việt Nam

I. Lịch sử phát triển & lãnh đạo Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín Dược qua các thời kỳ 

Ngày 09/03/2009, Hiệu trưởng Nhà cái uy tín - Dược Huế ký Quyết định số 406/QĐ-YD thành lập ban vận động thành lập Hội CGC Nhà cái uy tín - Dược Huế, ngày 20/03/2009 BCH lâm thời hoạt động, sau 03 tháng Đại hội lần thứ nhất của Hội đã tiến hành vào ngày 20/06/2009 và được xem là ngày ra đời của Hội CGC Nhà cái uy tín – Dược Huế.

Từ ngày thành lập đến nay Hội đã trải qua 3 kỳ Đại hội, đến nay Hội CGC Trường hiện có 4 chi Hội, số lượng Hội viên là 185, chiếm 83%  trong tổng số cán bộ, viên chức, người lao động nghỉ hưu của Nhà trường.


GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành - Chủ tịch Hội CGC VN tham dự, phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội CGC Trường ĐHYD Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đại hội Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế lần I: Đại hội Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín Dươc Huế, nhiệm kỳ 2009 - 2015 tổ chức ngày 20 tháng 06 năm 2009 tại Nhà cái uy tín Dược Huế với tổng số Hội viên hiện là 30.

Đại hội suy tôn GS. Võ Phụng, Nguyên Hiệu trưởng Nhà cái uy tín khoa Huế làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín Dược Huế, nhiệm kỳ 2009-2015.

1. Phan Trung Ký Chủ tịch, UV BCH TW Hội CGC VN, NK 2009-2014
2. Đoàn Văn Quýnh Phó Chủ tịch
3. Bùi Công Chất UV BCH
4. Nguyễn Thị Đang UV BCH
5. Phan Thị Kim Ngân UV BCH
6. Hoàng Trọng Tấn UV BCH
7. Trần Thị Bích Thủy UV BCH

 

 

2. Đại hội Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế lần II:  Đại hội Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức ngày 20 tháng 06 năm 2015 tại Nhà cái uy tín Dược Huế. Tổng số hội viên hiện có là 100 người. 

Đại hội suy tôn GS. Võ Phụng, Nguyên Hiệu trưởng Nhà cái uy tín khoa Huế làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban chấp hành Hội CGC Trường gồm 9 thành viên là:

1. Phan Trung Ký Chủ tịch.UVBCH TW Hội CGC VN, NK 2014-2019
2. Đoàn Văn Quýnh  Phó Chủ tịch
3. Bùi Công Chất  UV BCH
4. Nguyễn Thị Đang  UV BCH
5. Phan Thị Kim Ngân  UV BCH
6. Nguyễn Thị Diệu Thanh UV BCH
7. Nguyễn Danh Lam UV BCH
8. Trần Đức Thái UV BCH
9. Trần Thị Bích Thuỷ  UV BCH

             

 

 

 

 

 

 

Ban chấp hành Hội CGC Trường ĐHYD Huế NK 2009-2015 và NK 2015-2020

GS. Võ Phụng
Chủ tịch Danh dự

DS. Phan Trung Ký 
Chủ tịch, UV BCH TW Hội CGC VN

NGUT.BS. Đoàn Văn Quýnh
UV BCH - Phó Chủ tịch

CN. Bùi Công Chất
UV BCH

BS. Nguyễn Thị Đang
UV BCH

CN. Trần Thị Bích Thủy
UV BCH-Thư ký

BS. Hoàng Trọng Tấn
UV BCH

BS. Nguyễn Thị Diệu Thanh
UV BCH

BS. Trần Đức Thái
UV BCH

BS. Nguyễn Danh Lam
UV BCH

BS. Phan Thị Kim Ngân
UV BCH

3. Đại hội Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế lần III: Đại hội Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức ngày 10 tháng 7 năm 2020 tại Nhà cái uy tín - Dược Huế. Tổng số hội viên hiện có là 185.

Đại hội tiếp tục suy tôn GS. Võ Phụng, nguyên Hiệu trưởng Nhà cái uy tín khoa Huế làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Hội CGC Trường gồm 7 thành viên là: 3. Đại hội Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dươc Huế  lần III:  Đại hội Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức ngày 10 tháng 7 năm 2020  tại Nhà cái uy tín - Dược Huế. Tổng số hội viên hiện có là 185.

Đại hội tiếp tục suy tôn GS. Võ Phụng, Nguyên Hiệu trưởng Nhà cái uy tín khoa Huế làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Hội CGC Trường gồm 7 thành viên là:

1. Trần Văn Hoà  Chủ tịch. UV BCH TW Hội CGC VN NK 2019-2024 
2. Bùi Công Chất Phó chủ tịch 
3. Vũ Thị Xuyến UV BCH 
4. Trần Đức Thái UV BCH 
5. Nguyễn Thị Diệu Thanh UV BCH 
6. Phan Thị Kim Ngân UV BCH 
7. Nguyễn Danh Lam UV BCH 

 

 

 

 

 

 

II. Tổ chức Hội CGC Nhà cái uy tín - Dược Huế Nhiệm kỳ 2020-2025 

1. Chủ tịch danh dự


GS. Võ Phụng
Chủ tịch danh dự

2. Ban thường trực

                 

TTUT.ThS.BSCKII. Trần Văn Hòa
 Chủ tịch, UV BCH TW Hội CGC VN

CN. Bùi Công Chất
UV BCH - Phó Chủ tịch

CN. Vũ Thị Xuyến
UV BCH - Thư ký

3. Các UV BCH và các chi Hội

* Chi hội 1

                                 

BS. Trần Đức Thái  - UV BCH, Chi hội Trưởng Chi hội 1

+ Tổng số hội viên : 45
+ Địa bàn cư trú của Hội viên: Phường Đúc, Hương sơ, Kim Long, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hòa, Phú Thuận, Thuỷ Xuân, Xuân Phú, An Đông, Hương Trà, Phú Vang

* Chi hội 2

BS Nguyễn Thị Diệu Thanh  - UV BCH, Chi hội Trưởng Chi hội 2

+ Tổng số hội viên : 43
+ Địa bàn cư trú của hội viên: Thuận Hòa, Tây lộc, Thuận Thành, Thuận Lộc

* Chi hội 3

BS. Phan Thị Kim Ngân  - UV BCH, Chi hội trưởng Chi hội 3

+ Tổng số hội viên : 47
+ Địa bàn cư trú của hội viên: Vĩnh Ninh, An Cựu, Phú Hội, Phú Nhuận

* Chi hội 4

BS Nguyễn Danh Lam  - UV BCH, Chi hội trưởng Chi hội 4

+ Tổng số hội viên : 50
+ Địa bàn cư trú của hội viên: Phước Vĩnh,Trường An, Vỹ Dạ

III. Chương trình hoạt động Hội Cựu Giáo chức Nhà cái uy tín - Dược Huế

1. Thực hiện cơ chế xây dựng và hoạt động Hội, tích cực họat động phát triển Hội với nhiều hình thức

2. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các hoạt động đặc trưng của Hội nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cựu giáo chức  như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức tham quan du lịch nghỉ dưỡng, giao lưu với Hội bạn, tổ chức sinh hoạt toàn hội định kỳ.

3. Tích cực góp phần tham gia đóng góp ý kiến, phản biện về công tác phát triển sự nghiệp giáo dục đào đạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

4. Tích cực tham gia hoạt động từ thiện, khuyến học, chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ nghỉ hưu và nhân dân.

5. Thực hiện tốt thi đua khen thưởng và công tác tài chính của Hội.

IV. Nội dung hoạt động của năm 2021 và định hướng của nhiệm kỳ 2020-2025

* Nội dung 1: Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong việc xây dựng đất nước, là chỗ dựa tinh thần cho các cấp quản lý ở địa phương.

- Cụ thể: Động viên hội viên nêu gương trong việc tham gia học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp từ Trung ương, Tỉnh, Đại học Huế, Đảng uỷ Trường và tham gia bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về  ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” và Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng về ”Tăng cường, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tương tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”.

* Nội dung 2: Xây dựng, động viên toàn hội tiếp tục củng cố, phát triển Hội theo các chỉ tiêu xây dựng cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Cụ thể: Tiếp tục ổn định và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục phát triển hội viên theo định hướng điều lệ Hội bổ sung, nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố và nâng cao vị thế, tính độc lập của Hội. Tăng cường trách nhiệm của các thành viên BCH, đẩy mạnh trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động Hội với nhau.

* Nội dung 3: Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, kiên trì kiến nghị các chính sách bảo vệ quyền lợi cho Nhà giáo về hưu.

- Cụ thể: Đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, do thiên tai, dịch bệnh, hiếu sự cho người thân hội viên. 

Tiếp tục duy trì tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động truyền thống của Hội hằng năm như:  Sinh hoạt hội năm;  Khám sức khoẻ cho hội viên; Phấn đấu tổ chức tham quan du lịch nghỉ dưỡng cho hội viên năm 01 lần.   

* Nội dung 4: Vận động Nhà giáo về hưu đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Cụ thể: Động viên hội viên tăng cường quan hệ phối hợp, cùng cơ sở giáo dục thực hiện phương châm ”Bốn cùng” được Hội CGC VN và Bộ GD&ĐT thống nhất là:

1. Cùng tham gia phát hiện tình hình

2. Cùng tham gia góp ý, xây dựng

3. Cùng tham gia triển khai một số công việc chọn lọc

4. Cùng phối hợp chăm sóc đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục đã nghỉ hưu

* Nội dung 5: Tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nghề nghiệp, phát huy vai trò Nhà giáo – Trí thức – Người cao tuổi trên địa bàn dân cư và trong các tổ chức chính trị, chính trị xã hội và xã hội nghề nghiệp.

- Cụ thể: Động viên hội viên tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nghề nghiệp từ cá nhân, tổ, nhóm nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế Hội CGC trong cộng đồng và xã hội.

V. Các thành tích đạt được

1. Khen thưởng Tập thể Hội CGC Trường: 

- 1 Bằng khen tập thể Hội do TW Hội CGC Việt Nam tặng (2014).

- 1 Cờ thi đua của TW Hội CGC Việt Nam tặng (2017). 

- 1 Bằng khen tập thể Hội do TW Hội CGC Việt Nam tặng (2020).

- Nhiều năm liền được công nhận Hội cơ sở vững mạnh.

2. Khen thưởng cá nhân Hội viên CGC: 

- 1 Bằng khen cho Hội viên do TW Hội CGC Việt Nam tặng (2014).

- 1 Bằng khen cho Hội viên do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng (2014).

- Nhiều hội viên đã được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà cái uy tín - Dược Huế.

- Đã trao tặng 48 Kỷ niệm chương Hội CGC VN cho Hội viên và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội đủ tiêu chuẩn theo quy chế khen thưởng.