QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Bộ môn Mắt Trường Ðại học Y Dược - Đại học Huế đã được thành lập từ năm 1975 với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cán bộ giảng dạy hiện tại: 10 (5 biên chế, 3 hợp đồng, 2 kiêm nhiệm)

 • PGS. TS. Phan Văn Năm
 • TS. Lê Viết Nhật Hưng
 • BS. Trần Nguyễn Trà My
 • BSCK2. Dương Anh Quân
 • BSCK2. Phạm Minh Trường
 • ThS. BSCK2. Nguyễn Thị Thu
 • ThS. Đỗ Long
 • BS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh
 • BS. Bùi Mạnh Hùng
 • BS. Lê Thị Liến

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Với nguồn lực cán bộ giảng, Bộ môn đào tạo các đối tượng từ Đại học, đến Sau đại học, gồm Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa I-II, Chuyên khoa Định hướng.

Bộ môn Mắt qua các thế hệ đã và đang có nhiều nỗ lực trong nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; đồng thời biên soạn và đổi mới giáo trình cho các đối tượng đào tạo.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ

 1. BS. Lê Bá Vận
 2. PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương
 3. PGS. TS. Phan Văn Năm
 4. BS. Trần Nguyễn Trà My
 5. TS. Lê Viết Nhật Hưng

 

HOẠT ĐỘNG

1. Công tác đào tạo Đại học

 • Bác sĩ đa khoa chính quy hệ 6 năm
 • Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm
 • Bác sĩ răng hàm mặt
 • Bác sĩ y học dự phòng
 • Bác sĩ y học dự phòng hệ 4 năm
 • Bác sĩ y học cổ truyền chính quy hệ 6 năm
 • Bác sĩ y học cổ truyền hệ 4 năm
 • Cử nhân điều dưỡng chính quy hệ 4 năm
 • Cử nhân điều dưỡng liên thông từ cao đẳng
 • Cử nhân điều dưỡng liên thông từ trung cấp

 

2. Đào tạo sau đại học

 • Định hướng chuyên khoa nhãn khoa
 • Chuyên khoa cấp I Nhãn khoa
 • Chuyên khoa cấp II Nhãn khoa
 • Bác sĩ nội trú Nhãn khoa
 • Chuyên khoa cấp I Răng Hàm Mặt
 • Cao học Răng Hàm Mặt
 • Chuyên khoa cấp I Cấp cứu đa khoa
 • Chuyên khoa cấp I Bác sĩ Y học Gia đình

 

3. Đào tạo ngắn hạn

 • Lớp kỹ thuật khúc xạ (3 tháng)
 • Lớp điều dưỡng chuyên khoa mắt (3 tháng)

 

4. Giáo trình và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

- Giáo trình: Bộ môn đã soạn các giáo trình phục vụ cho giảng dạy đại học và sau đại học

 • Giáo trình đại học đối tượng Bác sĩ đa khoa
 • Giáo trình đại học đối tượng Điều dưỡng chuyên khoa Mắt
 • Giáo trình sau đại học Nhãn khoa (tập 1 và tập 2)

 

- Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

 • Đã thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo cho giảng viên Bộ môn Mắt” do tổ chức FHF (Úc) tài trợ trong năm 2013 – 2016
 • Đã hoàn thành 6 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp Tỉnh, 1 đề tài cấp Đại học Huế, nhiều đề tài cấp trường, các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế và trong nước.
 • Hằng năm hướng dẫn cho 1-2 luận văn Bác sĩ đa khoa, 6-8 luận văn Bác sĩ nội trú, 3-5 luận văn Bác sĩ Chuyên khoa 2.