QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Ngày 10 tháng 11 năm 2004, Bộ môn Di Truyền Y Học được thành lập với ba nhiệm vụ chính là:

 • Giảng dạy các học phần Di Truyền Y Học trong chương trình Đại học và Sau đại học.
 • Khám và tư vấn các bệnh lý di truyền.
 • Nghiên cứu khoa học nhằm ứng dụng các kỹ thuật Di truyền tế bào và phân tử trong thực hành y khoa.

Năm 2009, Bộ môn là một trong những thành viên chính của Trung tâm Sàng lọc – Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, với nhiệm vụ triển khai các chương trình hoạt động của Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng dân số.

Sau gần 20 năm, Bộ môn Di Truyền Y Học đã phát triển lớn mạnh với đội ngũ giảng viên, bác sĩ chuyên khoa Di truyền Y học, kỹ thuật viên xét nghiệm và các chuyên viên nghiên cứu có chuyên môn cao; cùng hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc hiện đại. Bộ môn đã không ngừng nỗ lực trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như công tác khám bệnh, tư vấn di truyền và thực hiện các kỹ thuật sàng lọc chẩn đoán bệnh lý di truyền.

---------

On November 10th, 2004, the Department of Medical Genetics was established with three main missions:

 • Teaching modules of Medical Genetics in Undergraduate and Postgraduate programs.
 • Examinating and counseling of genetic diseases.
 • Doing scientific research aims to apply the Cytogenetics and Molecular Genetics techniques in medical practice.

Since 2009, the Department staff have taken parting in the Center of Prenatal and Neonatal Screening - Diagnosis, Hospital of Hue University of Medicine and Pharmacy, with the mission of implementing the Ministry of Health’s project to improve the population quality.

After nearly 20 years, up to now, the Department of Medical Genetics has grown strongly not only with high-qualified staff including lectures, doctors specializing in Medical Genetics, laboratory technicians and researchers; but also modern infrastructure and machinery. The department has made constant efforts in training, scientific research as well as medical examination, genetic counseling and implementation of screening techniques for genetic diseases.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Giảng dạy Di truyền Y học, Y sinh học phân tử cho các đối tượng sinh viên Đại học và học viên Sau Đại học.
 • Nghiên cứu khoa học.
 • Sàng lọc, chẩn đoán, khám và tư vấn các bệnh lý di truyền.
 • Hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Di truyền Y học.

       ---------

 • Teaching module of Medical Genetics and Molecular Biomedicine for undergraduate and postgraduate students.
 • Doing scientific research.
 • Screening, diagnosis, examination and counseling of genetic diseases.
 • Domestic and international cooperation in training and scientific research in the field of Medical Genetics.

 

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

 • Giai đoạn từ 2004 – 2018:

PGS.TS. BS. Nguyễn Viết Nhân – Trưởng Bộ môn

PGS.TS. BS. Hà Thị Minh Thi – Phó Trưởng Bộ môn

 • Giai đoạn 2018 – 2020:

PGS.TS. BS. Hà Thị Minh Thi – Phụ trách Bộ môn

 • Giai đoạn từ năm 2020 đến nay:

PGS.TS. BS. Hà Thị Minh Thi – Trưởng bộ môn

TS. BS. Lê Phan Tưởng Quỳnh – Phó Trưởng Bộ môn

---------

 • From 2004 to 2018:

Assoc. Prof. Nguyen Viet Nhan, MD, PhD – Head of Department

Assoc.Prof. Ha Thi Minh Thi, MD, PhD – Deputy Head of Department

 • From 2018 to 2020:

Assoc.Prof. Ha Thi Minh Thi, MD, PhD– In charge of the Department

 •  From 2020 to present:

Assoc.Prof. Ha Thi Minh Thi, MD, PhD – Head of Department

Le Phan Tuong Quynh, MD, PhD – Deputy Head of Department

 

HOẠT ĐỘNG

1. Đào tạo

 • Đào tạo Đại học: giảng dạy cho các đối tượng sinh viên ngành Y học gồm Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng; các ngành Răng hàm mặt, Kỹ thuật Y học, Kỹ thuật hình ảnh, Điều dưỡng, Hộ sinh và Y tế công cộng.
 • Đào tạo Sau đại học: đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ Khoa học Y sinh. Giảng dạy các học phần cơ sở thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa, Nhi khoa, Nhãn khoa, Tai mũi họng và Huyết học truyền máu.
 • Tham gia chương trình Đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết với Đại học Sassari, Ý.
 • Hướng dẫn luận văn, luận án tốt nghiệp cho sinh viên và học viên sau đại học.

2. Nghiên cứu khoa học

 • Chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm 1 đề tài độc lập cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Tỉnh, 5 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp Đại học Huế, và nhiều đề tài cấp Cơ sở.
 • Tác giả chính và đồng tác giả của 18 bài báo đăng tại các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống Web of Science và SCOPUS.
 • Tác giả chính và đồng tác giả của hơn 60 bài báo đăng tại tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước.
 • Đạt nhiều giải thưởng Nghiên cứu khoa học như: thành viên chính của nhóm nghiên cứu đạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Giải thưởng Cố Đô Huế, các giải thưởng Khoa học Công nghệ Sáng tạo Tuổi trẻ.

3. Hợp tác quốc tế

 • Hợp tác đào tạo sau đại học với Trường Đại học Sassari, Ý.
 • Hợp tác nghiên cứu khoa học với các chuyên gia Hoa Kỳ, Ý, Nhật Bản và Hàn Quốc.
 • Hướng dẫn sinh viên nước ngoài như Hoa Kỳ, Ý, Thụy Điển… trong thực hành tại phòng xét nghiệm Di truyền.

4. Công tác tại Bệnh viện Nhà cái uy tín Dược Huế

 • Khám và tư vấn bệnh lý di truyền.
 • Triển khai nhiều xét nghiệm di truyền y học đưa vào thực hiện thường quy tại Bệnh viện: lập karyotype, chẩn đoán vi mất đoạn nhiễm sắc thể Y, xác định gene SRY, đột biến thường gặp trong thalassemia, đột biến gene kháng thuốc ở Helicobacter pylori.
 • Thực hiện các xét nghiệm và kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

---------

1. Training

 • Undergraduate training: teaching for medical students including General Medicine, Traditional Medicine, Preventive Medicine; Odonto-Stomatology, Medical Laboratory, Medical imaging Technology, Nursing, Midwifery and Public Health.
 • Postgraduate training: training Master and Philosophy of Doctor in Biomedical Sciences. Teaching basic modules of the Master's and Resident Doctor's training programs specializing in Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Ophthalmology, Otolaryngology and Blood Transfusion Hematology.
 • Participating in training of the International Joint Master in Medical Biotechnology program affiliated with the University of Sassari, Italy.
 • Supervising theses, graduation thesis for undergraduate and postgraduate students.

2. Scientific research

 • Chairing and participating in many scientific research projects, including 1 independent state-level project, 1 provincial-level project, 5 ministerial-level projects, 4 Hue University-level projects, and many grass-roots-level projects.
 • First/corresponding author and co-author of 18 articles published in international journals of the Web of Science and SCOPUS systems.
 • First/corresponding author and co-author of more than 60 articles published in prestigious domestic journals.
 • Won many scientific research awards such as: the main member of the research team won the Vietnam Talent Award, Hue Ancient Capital Award, and Youth Innovation Science and Technology Awards.

3. International cooperation

 • Cooperating with University of Sassari, Italy in training of the International Joint Master in Medical Biotechnology program.
 • Scientific research cooperation with experts from the United States, Italy, Japan and Korea.
 • Supervising foreign students from the United States, Italy, Sweden... in practice at the Genetics laboratory.

4. Working at Hospital of Hue University of Medicine and Pharmacy

 • Testing and counseling genetic diseases.
 • Deploying many medical genetic tests and put them into routine practice at the Hospital, including: karyotyping, PCR diagnostic test for Y-chromosome‘s microdeletion, SRY gene identification, diagnosis common mutations in thalassemia, identify some gene mutation causing the drug resistance of Helicobacter pylori .
 • Undertaking tests and techniques in prenatal and neonatal screening and diagnosis.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG